fosforan trójkrezylu

W ostatnich latach zainteresowanie kauczukiem chlorowanym znacznie się wzmogło, gdyż materiał ten posiada szereg cennych własności; jest on bardzo łatwo rozpuszczalny w wielu rozpuszczalnikach, co umożliwia otrzymywanie cienkich błon o dużej odporności na korozję, na działanie alkaliów i kwasów, na działanie wody, pary, promieni słonecznych, tlenu itp. Dzięki tym własnościom kauczuk chlorowany znalazł w przemyśle szerokie zastosowanie. Ze względu na to, że błony otrzymane z samego tylko kauczuku chlorowanego są kruche i całkowicie pozbawione plastyczności, stosuje się odpowiednie dodatki uplastyczniające, jak chlorowane dwufenyle, żywice kumaronowe, ftalan dwubutylu. fosforan trójkrezylu itp. Wiele wiadomości. na ten temat można znaleźć w literaturze specjalnej. Interesującym zagadnieniem jest budowa kauczuku chlorowanego oraz jej porównanie z budową innych elastycznych materiałów chlorowanych, jak na przykład Neoprenu czy polichlorku winylu. Proces chlorowania prowadzimy w ten sposób, że przez niezbyt stężone roztwory kauczuku w cci, przepuszczamy gazowy chlor. [podobne: rusztowania aluminiowe , blachy aluminiowe , blachy aluminiowe frezowane ]

Obecnosc substancji dzialajacych jako katalizatory procesu utleniania

Obecność substancji działających jako katalizatory procesu utleniania, podwyższona temperatura oraz światło ultrafioletowe w dużym stopniu przyśpieszają ten proces . t) Mechaniczne niszczenie struktury kauczuku nie jest główną, przyczyną, jego depolimeryzacji. Jak wykazują, dotychczasowe obserwacje, główną, przyczyną, depolfmeryzacji jest reakcja zachodząca pomiędzy węglowodorem a tlenem. Walcowanie w atmosferze beztlenowej powoduje tylko minimalny wzrost plastyczności. Na podstawie badań prowadzonych w ciągu ostatnich lat stwierdzono, że tlen odgrywa zasadniczą rolę w zachowaniu się kauczuku; wywołuje on zmiany w jego budowie, wpływa na jego lepkość , na proces mastykacji itp. Wszystkie te zmiany są wywołane przez stosunkowo niewielkie ilości tlenu, czego przez długi czas nie umiano wyjaśnić. Prawdopodobne wyjaśnienie tego zjawiska podali Staudinger i Leopold , opierając się na makrocząsteczkowej teorii budowy kauczuku. Według Staudingera i Leopolda tlen przyłącza się do podwójnego wiązania łańcucha, powodując jego przerwanie w tym miejscu. Otrzymane w ten sposób cząsteczki będą posiadały znacznie krótszy łańcuch, a tym samym mniejszą lepkość oraz zmienione własności fizyczne. Przy takim więc prze- biegu reakcji cząsteczki kauczuku z tlenem, niewielkie jego ilości są w stanie spowodować duże zmiany we własnościach kauczuku. Podobnie zachowują się niektóre kauczuki syntetyczne, jak na przykład Buna S. [patrz też: rusztowania aluminiowe , blachy aluminiowe , blachy aluminiowe frezowane ]