Nawierzchnie z asfaltu lanego

Nawierzchnie z asfaltu lanego mogą być jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku asfaltów lanych dwuwarstwowych, warstwę dolną stanowi bądź asfalt lany chudy (o niskiej zawartości asfaltu – przeważnie na żwirze lub żużlu), albo astaltobeton o strukturze półzamkniętej lub nawet otwartej, bądź wreszcie smołobeton średnio-ziarnisty lub gruboziarnisty, albo masa nr 2 smołowa (8 -:- 16 mm). Ze wszystkich wymienionych wariantów najlepiej zachowuje się, zwłaszcza ze względu na utrzymanie właściwego profilu, asfalt lany ułożony na dolnej warstwie asfalto-betonu średnio- lub gruboziarnistego o półzamkniętej (półścisłej) strukturze masy, dobrze zawałowanej i należycie wyprofilowanej. [patrz też: taśma aluminiowa, konstrukcje aluminiowe, stolarka aluminiowa ]

Rodzaje emulsji

Rodzaje emulsji . Do pielęgnacji nawierzchni betonowych stosuje się zarówno emulsje anionowe, jak i kationowe, przede wszystkim szybko rozpadowe. W przypadku stosowania emulsji średnio lub wolno rozpadowej, wskutek jej spływu według spadku, tworzy się nierównomiernej grubości powłoka asfaltowa, co ma ujemny wpływ na właściwą pielęgnację nawierzchni. Dopuszczalne jest jednak używanie emulsji średnio rozpadowej przy wysokiej temperaturze otoczenia (+25+30°C). Pod względem stężenia asfaltu najodpowiedniejsze są do pielęgnacji betonu nawierzchniowego emulsje 50+60-procentowe o bardzo drobnym rozproszeniu asfaltu (drobnoziarniste). Gruboziarniste emulsje charakteryzują się nierównomierną koalescensją (łączeniem się) kulek asfaltu w procesie rozpadu emulsji. Powstają wówczas niewidoczne na oko przerwy w ciągłości powłoki (błonki) asfaltowej, przez które woda z betonu potrzebna do wiązania szybko paruje, co ma poważny wpływ na spadek jego wytrzyma ości. 4.7.9.3. Wykonywanie powłoki asfaltowej Aby otrzymać cienką powłokę asfaltową na świeżo ułożonym w nawierzchni betonie, wykonuje się dwukrotne jego skrapianie emulsją za pomocą skrapiarki drogowej, zaopatrzonej w rozpylacz emulsji pod ciśnieniem. Rozpylana emulsja pod wpływem ciśnienia i szybkości wylotu uderzając o powierzchnię betonu, szybciej się rozpada, niż wskutek wypływu grawitacyjnego ze skraplacza w postaci dziurkowanego przewodu rurowego. [więcej w: gabloty aluminiowe, piaskowanie aluminium, konstrukcje aluminiowe ]