Nawierzchnie asfaltowe typu mieszanego

Nawierzchnie asfaltowe typu mieszanego w postaci dywaników analogicznych do układanych na lepiszczu smołowym znajdują małe jeszcze zastosowanie ze względu na trudności uzyskania dostatecznych ilości i gatunków asfaltów, niewątpliwie jednak stosowane będą w szerszym zakresie w miarę poprawy sytuacji w dostawach lepiszcza asfaltowego. Przechodząc do omówienia kierunków rozwoju nawierzchni bitumicznych w Polsce należy stwierdzić, że wymienione uprzednio typy niewątpliwie ulegać będą dalszemu rozpowszechnieniu i stosowane będą na szeroką skalę, w zależności od ruchu i warunków lokalnych. [więcej w: taśmy aluminiowe, rusztowania aluminiowe, taśma aluminiowe ]

Nawierzchnie typu makadamowego lepiszczu asfaltowym

Nawierzchnie typu makadamowego lepiszczu asfaltowym są to podobnie jak przy użyciu lepiszcz smołowych, pokrowce, półwgłębne i wgłębne asfaltowanie oraz nawierzchnie asfalto-spoinowe. Do nawierzchni asfalto-betonowych zalicza się: 1) jednowarstwowe dywaniki asfaltowe, wykonywane w sposób podobny, jak dywaniki o lepiszczu smołowym, 2) asfaltobetony: drobnoziarniste o uziarnieniu 0-:-8 mm,średnioziarniste o uziarnieniu 0-:- 16 mm i gruboziarniste o uziarnieniu 0-:-25 mm. Ze względu na nasze warunki klimatyczne oraz warunki ruchu i podłoża, nawierzchnie asfaltowe wykonuje się z mas zamkniętych (ścisłych) z powierzchniowym asfaltowaniem jako zamknięciem. Długoletnie doświadczenia wykazały dobre zachowanie się w naszych warunkach zwłaszcza asfaltobetonów drobnoziarnistych zamkniętych, w tym również odmiany Topeka, zawierającej w mieszance mineralnej 20-7- -:- 30% kruszywa powyżej 2 mm. [więcej w: systemy aluminiowe, rusztowania aluminiowe, stolarka aluminiowa ]