nawierzchnie z prefabrykatów bitumicznych

Oprócz tego wiele rozwiązań nowych jest w opracowaniu bądź w skali laboratoryjnej, bądź też już w skali technicznej, a ich rozpowszechnienie zależeć będzie od możliwości finansowych i potrzeb technicznych. Do nich: a) stabilizacja gruntów lepiszczami bitumicznymi, jako podbudowa z materiału miejscowego, b) nawierzchnie zamulane zaprawą – smołowo-wodną, lub wykonywane na zimno, c) nawierzchnie z prefabrykatów bitumicznych, d) szorstkie pokrowce bitumiczne. Stabilizacja gruntów lepiszczem bitumicznym oparta jest głównie na użyciu emulsji asfaltowych i smołowych lub smół upłynnionych i materiałów miejscowych. [patrz też: piaskowanie aluminium, stolarka aluminiowa, blachy aluminiowe ]

Nawierzchnie typu makadamowego lepiszczu asfaltowym

Nawierzchnie typu makadamowego lepiszczu asfaltowym są to podobnie jak przy użyciu lepiszcz smołowych, pokrowce, półwgłębne i wgłębne asfaltowanie oraz nawierzchnie asfalto-spoinowe. Do nawierzchni asfalto-betonowych zalicza się: 1) jednowarstwowe dywaniki asfaltowe, wykonywane w sposób podobny, jak dywaniki o lepiszczu smołowym, 2) asfaltobetony: drobnoziarniste o uziarnieniu 0-:-8 mm,średnioziarniste o uziarnieniu 0-:- 16 mm i gruboziarniste o uziarnieniu 0-:-25 mm. Ze względu na nasze warunki klimatyczne oraz warunki ruchu i podłoża, nawierzchnie asfaltowe wykonuje się z mas zamkniętych (ścisłych) z powierzchniowym asfaltowaniem jako zamknięciem. Długoletnie doświadczenia wykazały dobre zachowanie się w naszych warunkach zwłaszcza asfaltobetonów drobnoziarnistych zamkniętych, w tym również odmiany Topeka, zawierającej w mieszance mineralnej 20-7- -:- 30% kruszywa powyżej 2 mm. [więcej w: systemy aluminiowe, rusztowania aluminiowe, stolarka aluminiowa ]