Nawierzchnie typu makadamowego lepiszczu asfaltowym

Nawierzchnie typu makadamowego lepiszczu asfaltowym są to podobnie jak przy użyciu lepiszcz smołowych, pokrowce, półwgłębne i wgłębne asfaltowanie oraz nawierzchnie asfalto-spoinowe. Do nawierzchni asfalto-betonowych zalicza się: 1) jednowarstwowe dywaniki asfaltowe, wykonywane w sposób podobny, jak dywaniki o lepiszczu smołowym, 2) asfaltobetony: drobnoziarniste o uziarnieniu 0-:-8 mm,średnioziarniste o uziarnieniu 0-:- 16 mm i gruboziarniste o uziarnieniu 0-:-25 mm. Ze względu na nasze warunki klimatyczne oraz warunki ruchu i podłoża, nawierzchnie asfaltowe wykonuje się z mas zamkniętych (ścisłych) z powierzchniowym asfaltowaniem jako zamknięciem. Długoletnie doświadczenia wykazały dobre zachowanie się w naszych warunkach zwłaszcza asfaltobetonów drobnoziarnistych zamkniętych, w tym również odmiany Topeka, zawierającej w mieszance mineralnej 20-7- -:- 30% kruszywa powyżej 2 mm. [więcej w: systemy aluminiowe, rusztowania aluminiowe, stolarka aluminiowa ]

Oddzielenie poboczy od nawierzchni wykonuje sie przez

Oddzielenie poboczy od nawierzchni wykonuje się przez. – wykonanie opasek z prefabrykatów z białym cementem, – malowanie na biały kolor pasów jezdni, graniczących z poboczami, – ułożenie krawężników lub oporników o kontrastującym kolorze w stosunku do nawierzchni i poboczy (obecnie rzadko stosowane). Oddzielenie poboczy od nawierzchni w sposób widoczny ma na celu zapobieżenie przed normalnym ruchem na poboczach; zwłaszcza chodzi tu o ruch pojazdów ciężkich, do którego nośność konstrukcji poboczy nie jest dostosowana. Przy oddzieleniu poboczy od nawierzchni omówionymi sposobami powinna być zwrócona specjalna uwaga na to, aby: – nie wytworzyć wgłębienia przy opasce, krawężniku lub oporniku, w którym zbiera się woda opadowa, niszcząc zarówno opaskę, nawierzchnię, jak i pobocze, utrzymać równomierny spadek poprzeczny w granicach 2,0-4,0% na całej szerokości pobocza w celu szybkiego spływu wody opadowej. [patrz też: drabiny aluminiowe, systemy aluminiowe, okna aluminiowe ]