Prace doswiadczalne Instytutu Budownictwa Drogowego

Prace doświadczalne Instytutu Budownictwa Drogowego wykonane na wielu odcinkach różnych gruntów z asfaltami upłynnionymi i smołami upłynnionymi wykazały celowość stosowania tej metody, w szczególności dla gruntów lessowych, gdzie inne rodzaje lepiszcz nie dawały pożądanych rezultatów. Stabilizacja gruntów lepiszczami bitumicznymi ma obecnie w Polsce jedynie charakter doświadczalny, ze względu na ograniczone możliwości uzyskania, lepiszcz bitumicznych dla potrzeb drogowych. Nawierzchnie zamulane zaprawą smołowo-wodną (według opracowania inż. Gazurka) są to nawierzchnie tłuczniowe zamulane zaprawą piaskową z dodatkiem mączki wapiennej przy użyciu jako lepiszcza: emulsji smołowej 1). Zaprawę przygotowuje się na zimno lub po podgrzaniu smoły. Nawierzchnie tego typu wraz z pokrowcem o grubości do 3 cm z drobnego kruszywa przy użyciu tejże zaprawy mogą znaleźć szersze zastosowanie przy budowie lekkich i średnich typów nawierzchni. To samo można uzyskać przy zastosowaniu zapraw asfaltowo-wodnych. [patrz też: kalkulator mocy kotła, sprzęgło tarczowe, waga pręta zbrojeniowego ]

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator mocy kotła sprzęgło tarczowe waga pręta zbrojeniowego