Przy zachowaniu wymienionych zasad mozna wykonywac pelnowartosciowe podbudowy i warstwy wzmacniajace przy budowie dróg samochodowych i startowych o nawierzchniach z lepiszczem asfaltowym

Przy zachowaniu wymienionych zasad można wykonywać pełnowartościowe podbudowy i warstwy wzmacniające przy budowie dróg samochodowych i startowych o nawierzchniach z lepiszczem asfaltowym. Stosując te same zasady, można wykonywać podbudowy pod nawierzchnie z betonu cementowego. Masy wytwarzane przy użyciu pospółki i emulsji asfaltowej przy zachowaniu omówionych zasad nadają się również do wykonania samoistnych nawierzchni na drogach lokalnych, leśnych, tymczasowych, jak również do wzmacniania i utwardzania poboczy drogowych, przy odpowiedniej stabilizacji podłoża gruntowego lub przy wykonaniu podbudowy, odpowiadającej przewidywanemu obciążeniu nawierzchni. Samoistne nawierzchnie wykonane z tych mas wymagają zamknięcia za pomocą utrwalenia powierzchniowego, gdyż charakteryzują się one znaczną wolną przestrzenią nawet po najbardziej starannym zagęszczeniu masy nawierzchniowej. W razie potrzeby nawierzchnie typu tymczasowego mogą służyć, jako podbud owa dla nawierzchni o charakterze stałym. 4.8.2. Materiały 4.8.2.1. Pospółka Pospółką nazwano tu mieszankę materiałów mineralnych zarówno naturalnych w postaci żwiru, piasku grubego i drobnego, jak również grysów łamanych, piasku łamanego różnej grubości oraz mineralnych części bardzo drobnych o charakterze wypełniacza. Należy zaznaczyć, że pospółki naturalne lub doziarniane pochodzenia erozyjnego ze skał słabych (piaskowce, wapienie, zwłaszcza miękkie) są materiałem pośledniejszej, jakości i do wytwarzania mas mineralno-asfaltowych przeważnie się nie nadają. W niektórych przypadkach mogą one służyć, jako materiał naturalny lub bitumowany na dolną warstwę podbudowy nawierzchni bitumicznej. Pod względem uziarnienia rozróżnia się dla omawianych celów dwa rodzaje pospółek, a mianowicie: – pospółka średnia 0-25 mm (przechodząca całkowicie przez sito),25 mm lub przez sito kwadratowe o boku oczka 20 mm), [patrz też: wok ze stali węglowej, put architektura, waga pręta zbrojeniowego ]

Powiązane tematy z artykułem: put architektura waga pręta zbrojeniowego wok ze stali węglowej